Všeobecné obchodní podmínky

platné pro obchodní služby poskytované elektronickou cestou společnosti „CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság“ /obchodní a poskytovatelská společnost s ručením omezeným/.

Platnost: od 15. ledna 2018

1. Definice pojmů použitých ve Všeobecných obchodních podmínkách

1.1. Dodavatel

Obchodní jméno: CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Sídlo: 1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.
IČO: 01-09-897076
Statistický kód: 14284986-4618-113-01.
DIČ: 14284986-2-41.
Bankovní spojení: OTP Bank Nyrt., Severovýchodní region, pobočka banky v Debrecenu, Pásti u. 1-3., číslo účtu: 11738008-21454772
Telefon: 06-1-237-0005
E-mail: info@ceumed.eu
Zastupuje: Ildikó Balázsi, jednatelka

1.2 Spotřebitel

Osoba, která prostřednictvím internetové plochy e-shopu objednává zboží.

1.3 Přepravce

Kurýrní služba společnosti „Magyar Posta Zrt.“ pověřená dodavatelem.

2. Smlouva uzavíraná prostřednictvím e-shopu

V rámci nákupu realizovaného prostřednictvím internetové plochy e-shopu je spotřebitel povinen zadat své kontaktní údaje (příjmení a křestní jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa), objednávaný produkt a doručovací adresu. Před potvrzením objednávky má spotřebitel možnost provést kontrolu a případnou změnu zadaných údajů.

Smlouva mezi dodavatelem a spotřebitelem je považována za uzavřenou akceptováním těchto všeobecných obchodních podmínek a potvrzením konečné verze objednávky.

Spotřebitel bude o podání objednávky informován elektronickou zprávou odeslanou na jím zadanou e-mailovou adresu.

Smlouva je platná výhradně v případě, kdy dodavatel ve lhůtě 48 hodin od podání objednávky odešle spotřebiteli potvrzení o zpracování objednávky. Automatické potvrzení objednávky odesílané systémem e-shopu není považováno za plnohodnotné potvrzení objednávky specifikované výše.

Dodavatel je oprávněn objednávku podanou spotřebitelem zrušit a považovat tuto za neplatnou vymazáním údajů spotřebitele v případě, kdy údaje zadané v rámci objednávky nelze identifikovat, respektive nastanou-li v souvislosti s pravdivostí těchto údajů jakékoli pochybnosti.

Po potvrzení objednávky již nelze objednávku podanou elektronickou cestou zrušit. Objednávku je možné zrušit telefonicky, na čísle uvedeném na internetové ploše e-shopu. Objednávku nelze zrušit poté, kdy zboží bylo podáno na poštu, respektive bylo předáno kurýrní službě.

Dodavatel nenese odpovědnost a zároveň vylučuje veškerou svou odpovědnost za případy způsobené událostí vis major nebo za škody způsobené jinými událostmi, které spadají mimo dosah jeho působnosti včetně, avšak ne výhradně událostmi spojenými s používáním nebo provozní závadou webových stránek, změnou údajů provedených kteroukoli osobou, ani za škody způsobené prodlením v přenosu informací, internetovými viry nebo závadou software anebo internetové sítě, ani za škody způsobené jinými technickými závadami, telefonní linkou nebo závadou systému.

3. Dodání zboží a platební podmínky

3.1. Objednané zboží odesílá dodavatel spotřebiteli prostřednictvím kurýrní služby zvolené v rámci nákupu.

Poplatek za přepravu se odvíjí od hodnoty objednávky, podle údajů uvedených v následující tabulce:

0-230 CZK 230,1 – 385 CZK 385+ CZK Cena dodání na dobírku
Odeslání do místa přejímky 79,00 CZK 24,00 CZK 0,00 CZK 13,27 CZK
Dodání domů 131,00 CZK 26,00 CZK 0,00 CZK 24,73 CZK

V případě, kdy doručení zásilky přepravcem spotřebiteli bude dvakrát neúspěšné, bude dodavatel objednávku považovat za neplatnou. V případě nepřevzetí, respektive vrácení zásilky nese náklady spojené s odesláním zásilky zpět spotřebitel.

Zboží objednané prostřednictvím e-shopu Ceumedika odesíláme výhradně na území Maďarska.

3.2. Spotřebitel je podle svého rozhodnutí oprávněn protihodnotu jím objednaného zboží uhradit
  • předem bankovním převodem na bankovní účet dodavatele vedený u banky OTP Bank Nyrt. pod číslem 11738008-21454772,
  • dobírkou, a to platbou v hotovosti předanou zaměstnanci kurýrní služby.

Náklady spojené s platbou na dobírku činí 99 HUF, včetně DPH.

Dodavatel vystavuje spotřebiteli daňový doklad potvrzující plnění z jeho strany.

Spotřebitel je oprávněn převzetí jím objednaného zboží částečně nebo zcela odmítnout.

4. Právo spotřebitele k odstoupení

Lhůta k odstoupení uplyne 14 dnů od dne, kdy spotřebitel nebo třetí osoba pověřená spotřebitelem převzala zboží od přepravce.

Jestliže spotřebitel hodlá využít své právo k odstoupení, je povinen odeslat (například poštou, telefaxem nebo elektronickou cestou) oznámení obsahující jeho jednoznačné prohlášení o odstoupení na níže uvedenou adresu:

CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.
Telefon: 06-1-237-0005
Fax: 06-1-237-0006
E-mail: info@ceumed.eu

K výše uvedenému účelu může spotřebitel použít i přiložený vzor prohlášení o odstoupení (příloha č. 1). Jednoznačné prohlášení o odstoupení může spotřebitel odeslat i elektronickou cestou. Jestliže spotřebitel zvolí tuto formu oznámení, dodavatel bezodkladně potvrdí spotřebiteli doručení tohoto oznámení o odstoupení prostřednictvím datového nosiče (například formou elektronické pošty).

Spotřebitel je povinen v prohlášení o odstoupení uvést název zboží a identifikační údaj objednávky.

Své právo k odstoupení využije spotřebitel v dané lhůtě v případě, kdy dodavateli odešle své prohlášení o odstoupení před uplynutím výše uvedené lhůty.

Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí, pak dodavatel neprodleně, avšak nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení, vrátí spotřebiteli veškeré plnění, včetně nákladů na dopravu (vyjma takových vícenákladů, které vznikly proto, že spotřebitel zvolil jiný způsob dopravy, než je nejlevnější běžný způsob dopravy nabízený dodavatelem). V rámci vrácení platby použije dodavatel stejnou platební metodu, která byla použita při původní transakci vyjma případu, kdy spotřebitel výslovně souhlasí s použitím jiné platební metody; použití takové platební metody neznamená pro spotřebitele žádné vícenáklady. Dodavatel je oprávněn s vrácením platby vyčkat až do doby, kdy mu bude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel nedoloží, že zboží odeslal zpět: na zřetel se bere termín transakce, která proběhla dříve.

Jestliže spotřebitel na základě smlouvy převzal zboží, je spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu zboží odeslat zpět nebo vrátit dodavateli, avšak nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení prohlášení o odstoupení. Termín je považován za dodržený v případě, kdy spotřebitel ve lhůtě 14 dnů před uplynutím této lhůty zboží odešle zpět. Bezprostřední náklady spojené s odesláním zboží zpět nese spotřebitel. Zboží nelze odeslat zpátky jako poštovní zásilku.

Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží výhradně v takovém případě, kdy snížení hodnoty nastalo v důsledku používání překračujícího způsob používání odpovídající charakteru, vlastnostem a funkčnosti zboží.

Spotřebitel není oprávněn uplatňovat své právo k odstoupení v případě zboží dodaného v uzavřeném obalu, které po doručení a otevření obalu již není možné ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit.

5. Záruka za jakost, nárok na výměnu nebo opravu, záruka

Příloha č. 2 – Informace o záruce za jakost, nároku na výměnu nebo opravu a záruce

6. Ochrana osobních údajů

Dodavatel zpracovává osobní údaje, ke kterým získal přístup, důvěrně a výhradně pro účely plnění objednávek a záležitostí spojených s nákupem. Dodavatel zpracovává osobní údaje v souladu s ustanoveními zákona číslo CXII z roku 2011 o právu na sebeurčení a o svobodném přístupu k informacím, respektive zákona číslo CXIX z roku 1995 o zpracovávání jmenných a adresných údajů určených pro účely průzkumu a bezprostředního obchodního zisku. Výhradním účelem zpracovávání osobních údajů ze strany dodavatele je plnění objednávek podaných spotřebitelem a zprostředkování informací týkajících se zboží.

7. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky slouží dodavateli k regulaci podmínek nákupu prováděného prostřednictvím e-shopu, obecných a podstatných podmínek smluvního vztahu mezi dodavatelem a spotřebitelem, k úpravě práv a závazků dodavatele a spotřebitele.

Podmínkou nákupu prostřednictvím e-shopu je akceptování těchto všeobecných smluvních podmínek. Za akceptování je považováno výslovné prohlášení spotřebitele o akceptování všeobecných obchodních podmínek, respektive podání objednávky ze strany spotřebitele.

V rámci nákupu prostřednictvím e-shopu se předpokládá, že spotřebitel má potřebné znalosti o možnostech a omezeních internetu a tyto akceptuje.

Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli zcela nebo částečně změnit všeobecné obchodní podmínky. Případné změny budou stejně jako všeobecné obchodní podmínky zpřístupněny na webových stránkách e-shopu. Změny provedené dodavatelem nabývají na účinnosti v okamžiku zveřejnění. Všeobecné obchodní podmínky zůstávají v platnosti po celou dobu provozování e-shopu.

Pro otázky těmito všeobecnými obchodními podmínkami jinak neupravené jsou směrodatná ustanovení občanského zákoníku, nařízení vlády o pravidlech smluv uzavřených mezi spotřebitelem a dodavatelem číslo 45/2014. (26.II.) a zákon číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodních službách a některých otázkách souvisejících s informační společností.

Na smluvní vztahy uzavřené dodavatelem se zahraničními spotřebiteli se vztahují tuzemské právní předpisy.

S připomínkami, stížnostmi se spotřebitel může obrátit na níže uvedené orgány:

Budapest, XIII. kerületi Önkormányzat Jegyzője /tajemník samosprávy XIII. městské části Budapešti/

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség /obchodní inspekce, ochrana spotřebitelů, vládní úřad hlavního města Budapešť/
1052 Budapest, Városház u. 7.
Doručovací adresa: 1364 Bp., Pf.: 144
E-mailová adresa: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Telefon: 06/30-940-7039

Budapesti Békéltető Testület /smírčí sbor Budapešť/

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Doručovací adresa: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Obchodní podmínky ke stažení najdete na tomto odkazu.

Příloha č. 1

Prohlášení o odstoupení

(vyplňte a odešlete pouze v případě úmyslu odstoupení od smlouvy)

Adresát:

CEUMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1007 Budapest, Margitsziget Grand Hotel 4. em. 6.
Telefon: 06-1-237-005
Fax: 06-1-237-0006
E-mail: info@ceumed.eu

Níže podepsaný/podepsaní prohlašuji/prohlašujeme, že uplatňuji/uplatňujeme své právo k odstoupení od smlouvy ohledně zakoupení níže uvedeného zboží: – název zboží –

Datum převzetí zboží:

Jméno spotřebitele(ů):

Adresa spotřebitele(ů):

Podpis spotřebitele(ů): (výhradně v případě prohlášení učiněného v listinné formě)

Datum:

Příloha č. 2

Informace o záruce za jakost, nároku na výměnu nebo opravu, záruce

V jakém případě můžete uplatnit své právo na záruku za jakost?

V případě vadného plnění ze strany společnosti CEUMED s.r.o. můžete na základě ustanovení občanského zákoníku vůči dodavateli uplatnit požadavek na záruku za jakost.

Jaká práva Vám na základě záruky na jakost náleží?

Podle svého rozhodnutí můžete uplatnit níže uvedené požadavky týkající se záruky za jakost:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, vyjma případů, kdy nelze jednu z Vámi zvolených možností realizovat nebo by takový požadavek v porovnání s jinou možností znamenal pro dodavatele nepřiměřené náklady navíc. Pokud jste nepožádali o opravu nebo výměnu, respektive nejste oprávněni o takový postup požádat, pak můžete požadovat o snížení ceny v přiměřeném rozsahu, nebo můžete na náklady dodavatele provést nebo nechat provést opravu nebo – v posledním případě – můžete odstoupit od smlouvy.

Máte možnost přestoupit z Vámi zvoleného oprávnění na záruku za jakost na jiné oprávnění, avšak náklady spojené se změnou ponesete Vy, vyjma případů, kdy tato změna byla odůvodněná anebo takový důvod poskytl sám dodavatel.

V jaké lhůtě můžete uplatnit svůj nárok na záruku za jakost?

Závadu jste povinni oznámit neprodleně po zjištění závady, avšak nejpozději do dvou měsíců od zjištění závady. Zároveň Vás upozorňujeme na skutečnost, že po uplynutí dvou let po smluvním plnění již nejste oprávněni uplatňovat nárok na záruku za jakost.

Vůči komu lze uplatnit nárok na záruku za jakost?

Svůj nárok na záruku za jakost můžete uplatnit vůči dodavateli.

Jaké další podmínky má uplatnění nároku na záruku za jakost?

Uplatnění nároku na záruku za jakost není ve lhůtě šesti měsíců ode dne smluvního plnění vedle oznámení závady podmíněno dalšími podmínkami v případě, kdy doložíte, že zboží nebo službu poskytla společnost CEUMED s. r.o. Po uplynutí šesti měsíců ode dne plnění jste však povinni prokázat, že Vámi zjištěná závada existovala již v době smluvního plnění.

Ve kterých případech můžete uplatnit nárok na výměnu nebo opravu?

V případě závady na movité věci (zboží) máte možnost – podle svého rozhodnutí – uplatnit své právo specifikované v bodě číslo 1 nebo právo na výměnu nebo opravu.

Jaká práva Vám náleží na základě požadavku na výměnu nebo opravu?

V rámci uplatnění nároku na výměnu nebo opravu můžete požadovat výhradně výměnu nebo opravu zboží.

V jakém případě je zboží považováno za vadné?

Zboží je považováno za vadné, jestliže v okamžiku distribuce nesplňuje aktuálně platné požadavky na jakost nebo postrádá specifické vlastnosti uvedené v popisu poskytnutém výrobcem.

V jaké lhůtě můžete uplatnit nárok na výměnu nebo opravu zboží?

Svůj požadavek na výměnu nebo opravu zboží můžete uplatnit ve lhůtě dvou let ode dne, kdy byl produkt výrobcem uveden do distribuce. Po uplynutí této lhůty nelze tento nárok uplatnit.

Vůči komu a za jakých dalších podmínek lze uplatnit právo na výměnu nebo opravu zboží?

Nárok na výměnu nebo opravu zboží lze uplatnit výhradně vůči výrobci nebo distributorovi zboží. V případě uplatnění nároku na výměnu nebo opravu zboží jste povinni prokázat vadu zboží.

V jakém případě je výrobce (distributor) osvobozen od své povinnosti poskytnout výměnu nebo opravu zboží?

Výrobce (distributor) je od své povinnosti poskytnout výměnu nebo opravu zboží osvobozen výhradně v případě, kdy prokáže, že:

  • produkt nebyl vyroben, respektive uveden do distribuce v rámci jeho obchodní činnosti, nebo
  • závadu nebylo možné podle vědeckých a technických zkušeností v době uvedení do distribuce zjistit, nebo
  • závada zboží vznikla v důsledku aplikování právních předpisů nebo jiných povinných oficiálních pravidel.

Výrobci (distributorovi) postačí k osvobození od této povinnosti prokázat jen jeden důvod.

Uplatnění záruky za jakost a nároku na výměnu nebo opravu týkající se jedné závady nelze požadovat zároveň, paralelně. V případě úspěšného uplatnění požadavku na výměnu nebo opravu lze však vůči výrobci uplatnit nárok na výměnu nebo opravu vyměněného zboží, respektive opravené části zboží.